Town Hall with NASA Administrator Jim BridenstineHeadquarters hosted an agencywide town hall with NASA Administrator Jim Bridenstine on Monday, April 1, at 1:30 p.m. EDT. NASA HQ employees were …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *