Juno Enters Jupiter’s Orbit on This Week @NASA – July 8, 2016After an almost five-year journey to Jupiter, NASA’s Juno spacecraft successfully settled into orbit around our solar system’s largest planet on July 4 – giving …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *