HỘI HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ VIỆT NAM (VASA – Vietnam AeroSpace Association) được phát triển và kế thừa từ Hội Khoa học và Kỹ thuật Hàng không Việt Nam (VASTA) là thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành theo Quyết định số 75/2005/QĐ-BNV phê duyệt ngày 01 tháng 08 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và hoạt động theo Điều lệ Hội đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 144/2005/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2005.

Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam là một tổ chức xã hội, là nơi hội tụ của  gần 200 nhà khoa học và kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực hàng không vũ trụ trong cả nước. Ngày 07/11/2020, Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, Thiếu tướng, PGS. TS Phạm Ngọc Lãng được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Thiếu tướng, PGS. TS Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực hoạt động:

  • Chia sẻ thông tin: Trao đổi những thông tin về khoa học – công nghệ – kỹ thuật trong lĩnh vực hàng không ở Việt Nam và các nước trên thế giới.
  • Tư vấn phản biện: Tư vấn cho Chính Phủ các kế hoạch, dự án, cơ chế, chính sách để phát triển hàng không Việt Nam
  • Hỗ trợ đào tạo: Hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho các thành viên
  • Kết nối tri thức: Phát triển hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước phù hợp với luật pháp Việt Nam.
  • Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu, các sản phẩm, giải pháp trong lĩnh vực Hàng không Vũ trụ.

Các mục tiêu lớn trong hoạt động của Hội Hàng không – Vũ trụ Việt Nam trong 5 năm tới đã được thông qua tại Đại hội lần thứ 4 là:

  1. Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của Hội, đưa các hoạt động của Hội đi vào chiều sâu, thiết thực, có hiệu quả.
  2. Triển khai có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của tình hình thực tiễn đặt ra đối với lĩnh vực Hàng không – Vũ trụ ở Việt Nam và xu thế phát triển trên thế giới.
  3. Tập hợp, quy tụ, tạo điều kiện thuận lợi, tốt nhất cho các hội viên tập thể và cá nhân phát huy tiềm năng, năng lực đóng góp cho sự phát triển của Hàng không – Vũ trụ nước nhà bằng các hoạt động và sản phẩm cụ thể.
  4. Đẩy mạnh hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế về lĩnh vực Hàng không – Vũ trụ để tranh thủ, tiếp nhận những thành tựu khoa học, công nghệ về Hàng không – Vũ trụ tiên tiến trên thế giới.
  5. Ưu tiên, thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng Hàng không – Vũ trụ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt đối với các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, lĩnh vực an ninh, quốc phòng.