The Flight of Apollo 11The story of the first Moon landing in July 1969. Depicts the principal events of the mission, from the launching through the post recovery activities of astronauts …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *