Space Station Crew Members Walk in Space with an Eye to the FutureExpedition 50 Commander Shane Kimbrough of NASA and Flight Engineer Thomas Pesquet of the European Space Agency conducted a spacewalk outside the …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *