NASA Dedicates Facility to Mathematician, Presidential Medal WinnerNASA commemorated the many contributions of retired mathematician Katherine Johnson to America’s space program during a building dedication ceremony …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *