Space Launch System Booster Test Fired on This Week @NASA – July 1, 2016On June 28, the booster for NASA’s Space Launch System (SLS) rocket was fired up for a major two-minute full-duration qualification ground test at Orbital ATK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *