Tribute to Apollo 11 Astronaut Buzz AldrinBuzz Aldrin was chosen as a member of the three-person Apollo 11 crew that landed on the Moon on July 20, 1969, fulfilling the mandate of President John F.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *