2017 Astronaut Candidate Class News ConferenceOn June 7, Vice President Mike Pence joined NASA’s Acting Administrator Robert Lightfoot and Johnson Space Center Director Ellen Ochoa to announce the 12 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *