Meet Former NASA Astronaut Kathy Sullivan: the First American Woman to Walk in Space35 years ago, on October 11, 1984, NASA astronaut Kathy Sullivan became the first American woman to walk in space. We video chatted with Kathy to ask her …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *