Waking up, working, and going to sleep in Zero GExpedition 26 NASA Flight Engineer Cady Coleman discusses what daily life is like aboard an orbiting space laboratory on CBS’ news program “The Talk” on January 18, 2011.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *