Views of Hurricane Dorian from the International Space Station – September 4, 2019Cameras outside the International Space Station captured views at 9:48 a.m. Eastern time September 4 of Hurricane Dorian from 260 miles in altitude as it …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *