Opening the International Space Station for Commercial Business on This Week @NASA – June 7, 2019The International Space Station is open for commercial business, another space station resupply mission successfully completed, and making a virtual landing …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *