STS-128 LandingSpace shuttle Discovery and its crew of seven astronauts ended a 14-day journey of more than 5.7 million miles with a 5:53 p.m. PDT landing Friday at Edwards Air Force Base in California.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *