SpaceX Dragon Commercial Cargo Ship Speeds to the International Space StationThe sixth SpaceX cargo mission to the International Space Station under NASA’s Commercial Resupply Services contract launched on Tuesday, April 14, from …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *