Astronauts Koch and Meir React to International Space Station Mission UpdatesAstronaut Jessica Meir is now set to fly to the International Space Station for the first time in September, and Christina Koch, who is currently in space, has her …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *