SpaceX 19th Resupply Launch to the International Space StationDue to weather, the new launch date is Thursday, Dec. 5 for SpaceX’s 19th resupply mission to the International Space Station. The #Dragon spacecraft will be …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *