Alpha Magnetic Spectrometer Repair Spacewalk #2, Nov. 22, 2019Astronauts Andrew Morgan of NASA and Luca Parmitano of the European Space Agency (ESA) will venture outside the International Space Station starting at …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *