Shuttle's Main Engines Installed for Final Planned FlightTime-lapse video shows technicians at NASA’s Kennedy Space Center in Florida installing all three main engines on space shuttle Atlantis, the orbiter that next …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *