NASA | Sun Sonification (raw audio)These are solar sounds generated from 40 days of the Solar and Heliospheric Observatory’s (SOHO) Michelson Doppler Imager (MDI) data and processed by A.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *