Russian Soyuz Vehicle Relocates at the International Space StationThe Russian Soyuz TMA-09M spacecraft, with Commander Fyodor Yurchikhin of the Russian Federal Space Agency, NASA Flight Engineer Karen Nyberg and …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *