President Obama Pledges Total Commitment to NASAPresident Obama says his new budget request to increase NASA’s funding by $6 billion over the next five years is an investment in America’s future, and a …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *