New ISS Commander OnboardThe reins of the International Space Station were passed from NASA’s Scott Kelly to his NASA crewmate Tim Kopra during a ceremony on the orbital outpost on …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *