New Crew Arrives at the Space Station on This Week @NASA – March 23, 2018A new crew at the space station, some science on the next SpaceX resupply mission, and testing Orion’s parachutes – a few of the stories to tell you about – This …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *