NASA Astronaut Drew Feustel Records Music Video from SpaceNASA astronaut Drew Feustel recorded this music video from space. Feustel launched to the International Space Station in March 2018 and is currently serving …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *