NASA Astronauts Celebrate the 50th Anniversary of the Moon Landing On Board the Space StationNASA Astronauts Christina Koch and Nick Hague join the world in celebrating the 50th anniversary of the Apollo 11 Moon landing — only, they do it from around …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *