Hadfield Chats with Hadfield School Students Back HomeExpedition 35 Flight Engineer Chris Hadfield talks with students at the Chris Hadfield School named for him in his hometown of Sarnia, Ontario.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *