NASA Administrator Kicks Off a Celebration of Katherine Johnson’s 100th BirthdayOn Aug. 26, as part of NASA’s celebration of Katherine Johnson’s 100th birthday, agency employees received a special message from administrator Jim …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *