First Color Pic Beamed Back by Curiosity on Sol 2Curiosity’s first color picture from the surface of Mars is beamed back to Earth to highlight the rover’s second Martian day, or sol, spent on the Red Planet.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *