Meet Robert Satcher Jr. — Astronaut — MDSurgeon. Chemical engineer. Astronaut. Bobby Satcher has lived a life of learning, discovery and helping others.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *