Hurricane Florence From Space on September 13High definition cameras outside the International Space Station captured new views of a somewhat weakened Hurricane Florence at 6:56 a.m. EDT Sept. 13 as …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *