How Do We Prepare a Spacecraft for Launch? Countdown to T-Zero for NASA's TESS MissionRevisit the April 18, 2018, launch of NASA’s Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) aboard a SpaceX Falcon 9 rocket. TESS is already scanning the skies, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *