Challenges of Getting to Mars: Curiosity's Seven Minutes of TerrorTeam members share the challenges of Curiosity’s final minutes to landing on the surface of Mars.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *