Artemis Generation: Astronaut Graduation DayThe first class of astronauts in the Artemis Generation have graduated after two years of astronaut training. These 13 men and women from both the U.S. and Canada are now ready to travel to the International Space Station, the Moon and beyond.

https://www.nasa.gov/newastronauts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *