U.S. Commercial Cargo Ship Departs the International Space StationThe U.S. commercial SpaceX Dragon cargo craft was released from the International Space Station’s Canadarm2 robotic arm in the early hours of March 19, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *