Tropical Storm Laura From Space on August 23, 2019Cameras outside the International Space Station captured views of Tropical Storm Laura from approximately 250 miles above. The space station passed directly …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *