The Journey Continues for NASA's Human Space ExplorationThe crew of STS-135, the final space shuttle mission, talks about the vibrancy of the International Space Station as a stepping stone for NASA’s plans for future human exploration beyond low-Earth orbit.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *