Take a Tour of Distant Cosmic Object GRB150101BViews of distant cosmic object GRB 150101B were generated with data from NASA’s Chandra X-Ray Observatory. This object may be a relative to GW170817, where astronomers made the first X-ray detection of a gravitational wave source. More: https://go.nasa.gov/2NKjMN1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *