SpaceX #CrewDragon Demonstration Flight Return to EarthJoin us starting at 7:30 a.m. EST to see SpaceX’s #CrewDragon on its journey back to Earth, including its deorbit burn and splashdown in the Atlantic Ocean.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *