Space Station Crew Conducts Milestone SpacewalkOutside the International Space Station, Expedition 51 Commander Peggy Whitson and Flight Engineer Jack Fischer of NASA conducted a spacewalk May 12 to …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *