Space Shuttle Endeavour/Chase PlaneNASA’s 747 Shuttle Carrier Aircraft, carrying space shuttle Endeavour, as seen from one of its chase planes on the flight from NASA’s Dryden Flight Research Center to Los Angeles International Airport on Sept. 21.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *