Space Duo Chats with Arizona Art StudentsAboard the International Space Station, Expedition 34 Flight Engineers Tom Marshburn of NASA and Chris Hadfield of the Canadian Space Agency discussed …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *