Soyuz’s Picture Perfect LandingThe pinpoint touchdown of the Soyuz capsule carrying Expedition 27 crew members Dimitry Kondratyev, Paolo Nespoli and Cady Coleman as it set down on a sunny, warm morning on the steppe of Kazakhstan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *