SLS Qualification Booster TestOrbital ATK Promontory, Utah – Captured Live on Ustream at http://www.ustream.tv/channel/nasa-msfc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *