Seventh Meeting of the National Space CouncilOn Tuesday, May 19, the National Space Council will meet at NASA Headquarters in Washington, DC. Vice President Pence will chair the meeting of the council, which advises the president on America’s space policy and strategy and reviews the nation’s long-range goals for space activities.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *