*(See below for updated link to this video)-Orion’s first flight on This Week @NASAUpdated video for “Orion’s first flight on This Week @NASA” is located at: (http://youtu.be/MuSnkk2SEN0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *