ScienceCasts: Hidden Magnetic Portals Around EarthA NASA-sponsored researcher at the University of Iowa has developed a way for spacecraft to hunt down hidden magnetic portals in the vicinity of Earth. These portals link the magnetic field of our planet to that of the sun.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *