ScienceCasts: Bright Explosion on the MoonNASA researchers who monitor the Moon for meteoroid impacts have detected the brightest explosion in the history of their program.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *