Real Martians Moment: We're Learning More!Amy Shira Teitel talks with Dr. Jim Green about real science missions on Mars and 20th Century Fox’s film “The Martian” at the Toronto International Film Festival.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *