Orbital ATK’s Cygnus Cargo Spacecraft Launches to the ISSOn April 18, Orbital ATK’s Cygnus cargo space craft launched from Cape Canaveral Air Force Station in Florida aboard a United Launch Alliance rocket, on …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *